Algemene voorwaarden voor ondernemingen en consumenten

Versie 13-06-2022
 
Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u een bestelling plaatst bij ons. Door het lege vakje naast ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ aan te vinken en een bestelling op de website www.sarafijnacademy.be (“Website”) te plaatsen, bevestigt u deze Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden.                      
U kan deze Algemene Voorwaarden opslagen op uw computer of afdrukken via uw webbrowser, en steeds terugvinden op onze website.                        
Opgelet: deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Controleer telkens wanneer u Producten wil bestellen de versie van de Algemene Voorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn op de verkoop van Producten.

Heb je vragen over de algemene voorwaarden? Dan kan je deze stellen via heinrike(@)sarafijn.be


DEEL 1: ALGEMEEN

Artikel 1: Definities

Sarafijn Academy is een brandname die valt onder de Belgische vennootschap Chilibri BV met maatschappelijke zetel te, Antwerpsedreef 51, 2980 Zoersel,  BTW BE 0698 692 483. Sarafijn 
Academy biedt haar klanten diensten en producten aan met betrekking tot persoonlijke en professionele groei en leiderschap in de vorm van online en fysieke trainingen/modules, persoonlijke begeleiding, coaching en reflexologie en ondersteunende producten.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media of via e-mail

Dienst: de diensten die wij leveren als Sarafijn Academy

Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER

Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst, bij ondertekening van de offerte of bij het aankopen van een product/dienst

Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij als Klant en Sarafijn Academy

Producten: online modules, life opleidingen en trainingen, diensten en de bijhorende materialen en content, boeken, reflexologiekaart, producten in de ruime zin

Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

Websites: www.sarafijnacademy.be ook www.sarafijnacademy.org en www.sarafijnacademy.com 


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van onze online modules, life opleidingen en trainingen, diensten en de bijhorende materialen en content en producten en ze bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Door de aankoop van onze online modules, life opleidingen en trainingen, diensten en producten stem jij, als Klant, in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van jou, als Klant, worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons, als Dienstverlener, aanvaard zijn.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.
Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt steeds duidelijk vermeld of BTW inclusief of exclusief is. Indien het tarief afwijkt van de gebruikelijke 21% (zoals o.a. bij boeken), wordt dit uitdrukkelijk vermeld.  

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan het aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van je herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).
Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zullen wij, als Dienstverlener, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.
DEEL 2: Bepalingen specifiek van toepassing op de dienstenArtikel 4: Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking aan de klant

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten, trajecten en producten aan.
Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen onze werkzaamheden, als Dienstverlener, bestaan uit het geven van:
- Online modules
- Coaching trajecten
- Coaching op maat
- Fysieke trajecten en opleidingen
- En de bijhorende materialen en content
- Evenals de verkoop van ondersteunden producten (boeken, kaarten, biofeedback, ….)

Bij bepaalde trajecten zal er steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kan jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener, kiezen of we al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan. Dit zal steeds uitdrukkelijk vermeld worden per traject.

Wanneer jij, de Klant ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal je toch tot volledige betaling moeten overgaan.

4.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van jouw inzet, als Klant.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 5: Inloggegevens

5.1. Om toegang te hebben tot de online modules van Sarafijn Academy, dient er een account worden aangemaakt op het leerplatform van Sarafijn Academy (in Thinkific). Hiervoor is het e-mail adres, voor- en achternaam van jou, als Klant, vereist. De Klant is verantwoordelijk voor het compleet en juist zijn van de informatie bij de aanmaak van het account.

5.2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die je vindt op www.sarafijnacademy.be. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het platform.

5.3. Toegang tot de online modules is persoonlijk. Toegang tot de online modules of de inhoud van de online modules mogen niet gedeeld worden met derden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar Inloggegevens. De Klant mag zijn/haar Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Sarafijn Academy mag ervan uitgaan dat je ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw Inloggegevens. Zodra jij weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet je dat aan Sarafijn Academy laten weten.

5.4. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online module met derden, wordt de toegang tot de online module voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat wij, als Dienstverlener, jou, de Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd zijn.Artikel 6: Online modules, online community en gedragscode


6.1. Wij, als Dienstverlener, hebben de online modules ontworpen naar aanleiding van onze ervaring en kennis. Met de online modules wensen wij, als Dienstverlener jou, als Klant, de nodige kennis en kunde bij te brengen.

6.2. De aangeboden online modules, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via ons online leerplatform (Thinkific).

6.3. Jij, als Klant, hebt toegang tot de online module zoals aangegeven op de website. Indien er levenslange toegang is, houdt dit in zolang Sarafijn Academy en/of Thinkific bestaan. Indien de werkzaamheden van Sarafijn Academy worden stopgezet, geldt dit ook voor de toegang tot het platform. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen.

6.4. Jij, als Klant, dient tenminste over een e-mailadres, internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online modules.

6.5. Jij, als Klant, dient je te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online modules dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener.6.6. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden mogen het gebruik van de online modules door jou, als Klant, niet:
- virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het online leerplatform, de online modules en/of de computersystemen van Sarafijn Academy te omzeilen;
- bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen, jouw wachtwoord te delen of anderen toegang tot jouw account geven of iets te doen dat jouw account in gevaar kan brengen;
- bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de online aangeboden tools om het leerplatform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
- bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), malware verspreiden, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de online toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het leerplatform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
- bestaan uit het gebruiken van de online modules voor andere doeleinden dan beschreven in deze algemene voorwaarden;
- een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Sarafijn Academy;
- een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het online leerplatform leggen of de functionaliteiten van de online modules belemmeren;
- naar de mening van Sarafijn Academy in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
- in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
- inbreuk maken op de rechten van Sarafijn Academy en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
- op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
- zaken te doen in strijd is met lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving of in strijd is met jouw contractuele verplichtingen of fiduciaire plichten;
- toegang proberen te krijgen tot het account van een andere gebruiker;
- het reproduceren, overdragen, verkopen, doorverkopen of anderszins misbruiken van inhoud van onze online modules, tenzij specifiek geautoriseerd om dit te doen;
- toegang krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van onze systemen, tenzij specifiek geautoriseerd om dit te doen;
- onze authenticatie- of beveiligingsmaatregelen doorbreken of omzeilen of anderszins de kwetsbaarheid van onze systemen of netwerken testen, tenzij hier specifiek voor geautoriseerd;
- proberen een deel van onze Services te reverse-engineeren;
- proberen elke gebruiker, host of netwerk te hinderen, bijvoorbeeld door een virus, overbelasting, spamming of mail-bombing te verzenden;
- onze Diensten te gebruiken of enige functionaliteit van het Sarafijn Academy-platform voor iets anders dan voor het voltooien van online cursussen of voor pedagogische of coachings doeleinden;
- zich voordoen als of een verkeerde voorstelling geven van jouw band met een persoon of entiteit;
- iemand aanmoedigen of iemand helpen om één van bovenstaande punten op de lijst te doen;
- de belangen en goede naam van Sarafijn Academy kunnen schaden.

6.7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het de Klant niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan:
- iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
- elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
- horeca gelegenheden,
- gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

6.8. Gedragscode: De missie van Sarafijn Academy is om jou te doen groeien.
We geloven sterk in het behoud van vrije meningsuiting en meningsuiting voor onze gebruikers, evenals in academische vrijheid voor onze inhoudsverstrekkers en trainers. We willen er ook voor zorgen dat al onze Klanten en trainers zich veilig en comfortabel voelen tijdens het gebruik van onze online modules evenals in de soms daarbijbehorende communities. We hebben dit beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen de regels begrijpt en volgt wanneer ze deelnemen aan onze online community/Tribe en anderszins onze online modules gebruiken.

We kunnen ongepaste inhoud of activiteit verwijderen of bewerken die door ons is geïdentificeerd of aan ons is gemeld, of de toegang van een gebruiker tot alle of een deel van de Online modules of Online communities opschorten, uitschakelen of beëindigen.

Het is verboden om onze online modules en community te gebruiken om inhoud te delen die:
- Illegale inhoud bevat of illegale activiteiten promoot met de bedoeling dergelijke activiteiten te plegen.
- Anderen kwellen.  We moedigen constructieve gesprekken aan, beledigende of anderszins ongepaste inhoud gericht op particulieren is niet toegestaan.
- In strijd is met intellectueel eigendom, privacy of andere rechten. Deel geen inhoud waarvoor je niet het recht heeft om deze te delen, claim geen inhoud die je niet als jouw eigen hebt gemaakt, of maak geen inbreuk op of wijs het intellectuele eigendom of andere rechten van iemand anders toe. Schrijf materiaal dat door jou wordt gebruikt of geciteerd altijd toe aan de oorspronkelijke eigenaar van het copyright.
- Anderen spammen. Deel geen irrelevante of ongepaste reclame-, promotie- of uitnodigingsinhoud.

6.9. Erecode
 
Alle Klanten die deelnemen aan de online cursussen op de Sarafijn Academy, dienen eerst in te stemmen aan de volgende code:
- Ik registreer voor slechts één account.
- Mijn antwoorden op huiswerk, quizzen, examens, projecten en andere opdrachten zullen mijn eigen werk zijn.
- Ik zal geen oplossingen voor huiswerk, quizzen, examens, projecten en andere opdrachten beschikbaar stellen aan iemand anders (behalve voor zover een opdracht expliciet het delen van oplossingen toestaat). Dit omvat zowel oplossingen die door mij zijn geschreven als alle oplossingen die door het cursuspersoneel of anderen worden geleverd.
- Ik zal geen andere activiteiten ondernemen die mijn resultaten op oneerlijke wijze verbeteren of de resultaten van anderen oneerlijk verbeteren of schaden.


Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1. Algemeen
De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website, als Dienstverlener. De vermelde prijzen van de online modules op de website zijn inclusief 21% BTW. De vermelde prijzen van de producten op de website zijn inclusief het betreffende wettelijke BTW percentage.
Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.

7.2. Facturatie en betaling
7.2.1. De betaling gebeurt rechtstreeks via de website (mogelijkheid tot betalen met Bancontact, Ideal, Visa, American Express, MasterCard, Paypal, Sofort Banking, KBC/CBC Payment Button en Belfius Pay Button). Na een succesvolle betaling krijgt jij, als Klant, toegang tot de aangekochte online module of doen wij het nodige om je het aangekochte product conform jouw wensen te bezorgen.

7.2.2. Het is ook mogelijk om via overschrijving te betalen. In dat geval wordt er een factuur gestuurd. Jij, als Klant, zal (tenzij anders overeen gekomen) het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar ons rekeningnummer met vermelding van het factuurnummer, te vinden onderaan de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen, tenzij anders vermeld. Van zodra de betaling ontvangen is, wordt er toegang gegeven tot de aangekochte online module.

7.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

7.3. Domiciliëring
7.3.1. De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring.
Daarna zal de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 oktober ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 november van de rekening gaan). Wij, als Dienstverlener, zullen steeds een factuur hiervoor opmaken.
7.3.2. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, zijn wij, als Dienstverlener, gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

7.3.3. Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

7.3.4. Bij een abonnementsformule kan je enkel opzeggen door een e-mail te sturen naar heinrike(@)sarafijn.be  en dit uiterlijk 7 dagen voor het einde van de maand voorafgaande aan de maand waarin je het abonnement wil opzeggen.

Artikel 8: Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

8.1.  De duurtijd is steeds afhankelijk van de gekozen dienst/product. Wij, als Dienstverlener, zullen steeds op voorhand meedelen hoe lang de dienst zal duren. Deze informatie wordt ook steeds beschikbaar gesteld via onze website.
De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. De aangekochte dienst kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop en zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Bij aanschaf van de dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de gehele dienst dient te worden betaald, ook wanneer jij, als Klant, gedurende de dienst wenst tot annulering over te gaan.
Wanneer jij, als Klant, ervoor opteert om de dienst te annuleren, heb jij geen enkel recht op enige terugbetaling.

8.2. Wij, als Dienstverlener, zijn gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, als Klant, niet, of slechts gedeeltelijk aan je verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Wij, als Dienstverlener, kunnen maar onze diensten naar behoren uitoefenen wanneer jij, als Klant, aan jouw contractuele verplichtingen voldoet.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat de wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

9.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

9.3. Wij, Sarafijn Academy, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van onze mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld.
Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.

9.4. Het gebruiken van de ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van jou, als Klant.
9.5. Jij, als Klant, bent steeds aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Sarafijn Academy of van haar aangestelde.

Artikel 10: Herroepingsrecht

10.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingsemail heeft ontvangen.

10.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de online modules noch voor de fysieke opleidingen. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Artikel 11: Uitoefenen van het herroepingsrecht


Indien van toepassing, zie Artikel 10 voor meer informatie
11.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, de mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

11.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop jij jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

11.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant.

11.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

11.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij, als Dienstverlener, op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat jij de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

11.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 12: Betwistingen

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Overmacht
Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van Sarafijn Academy) of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
Het volgende wordt als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag, epidemie/pandemie, energieverstoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Sarafijn Academy, bij één van zijn leveranciers of één van zijn medewerkers.

13.2. Relaties met derden
Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

13.3. Contractuele tekortkomingen
Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.
Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.4. Technische problemen met onze website
Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van onze website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.
Wij, als Dienstverlener, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, als Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.

13.5. Website
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

13.6. Eigen verantwoordelijkheid klant
Wij, als Dienstverlener, begeleiden jou, als Klant en staan je bij met advies. Wij, als Dienstverlener kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die jij, als Klant, zelf maakt.

Artikel 14: Intellectueel eigendomsrecht

14.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, filmopnames, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en het online leerplatform, producten eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

14.2. Elke vorm van promotiemateriaal en marketingtools, product titels, symbolen mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan wij, als Dienstverlener, aangeven in online modules, diensten en de bijhorende materialen en content. Je mag onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content niet gebruiken op een manier dat het lijkt alsof jij, de klant de eigenaar bent van deze informatie en/of het door jou, als Klant, ontwikkeld is.

14.3. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

14.4. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.
Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als Klant, mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

14.5. Verzoek toestemming voor het gebruiken van de content:
Wil je de content gebruiken op een andere manier dan toegestaan is in onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content dan dien jij, als Klant, hier schriftelijk toestemming voor te vragen. Jij, als Klant, kan hiervoor mailen naar [email protected].
Wij, als Dienstverlener, willen duidelijk vermelden dat jij, als Klant, onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content die hierbij horen niet op een andere manier mag gebruiken zonder dat jij, als Klant, schriftelijk toestemming van ons, als Dienstverlener, hierover hebt ontvangen.

Gebruik jij, als Klant, toch onze content op een andere manier voordat jij, als Klant, deze toestemming hebt ontvangen, zal dit gezien worden als het kopiëren, stelen of onrechtvaardig delen van onze content wat zoals hierboven benoemd strafbaar is.

Artikel 15: Gegevensverwerking

15.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy die toegankelijk is op onze website.

15.2. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

Artikel 16: Geheimhouding

16.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.
Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:
- het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen
- het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
- het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
- Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.
Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

16.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.
In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

16.3. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: resultaten, foto’s, …) kunnen delen op onze sociale media kanalen. Jij, als Klant, dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer jij wenst dat wij, als Dienstverlener, bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 17: Algemeen

17.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

17.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

17.3. Jij, als Klant, aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

17.4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het arrondissement Turnhout.